LEONHS

Allmänna villkor

ALLMÄNT

Introduktion

Leonhs allmänna villkor ("Villkoren") gäller för samtliga tjänster som Leonh AB ("Leonh", "vi", "vår" eller "oss") erbjuder våra kunder ("du”, ”dig", ”kunden” ). Du kan kontakta oss genom att maila oss på hello@Leonh.se

Registrerad adress: Östermalmsgatan 73, 11450 Stockholm
Organisationsnummer: 559369-8581

Godkännande av villkoren

Genom att registrera ett Konto och använda plattformen godkänner du Leonhs allmänna villkor. Om du inte vill godkänna villkoren, kan du inte skapa ett Konto och använda plattformen.

TJÄNSTEN

Beskrivning av tjänsten (”Tjänsten”)

Med Leonhs plattform kan våra kunder göra egna analyser och bolagsvärderingar, få assistans samt vägledning av våra oberoende värderingsmän och transaktionsrådgivare – i syfte att köpa eller sälja bolag (M&A), inför uppsättande av incitamentsprogram, få en second opinion eller för dialog med Skatteverket. Leonh tillhandahåller inte skattemässig eller legal rådgivning utan är ett digitalt verktyg för att göra bolagsvärderingar tillgängliga för fler. Mer information om tjänsten kan läsas på vår hemsida.

Skapa ett konto

För att få tillgång till Tjänsten behöver du registrera och skapa ett konto. Det är inte tillåtet att överlåta kontot till andra och du får endast registrera ett (1) konto per person. Dock kan du skapa flera konton på samma beställning, t.ex. om du vill ha flera användare från samma företag eller juridiska person som nyttjar Tjänsten. När ett konto har skapats är Tjänsten tillgänglig och klar att användas eller beställas i enlighet med instruktionerna på hemsidan.

Beställning av tjänsten

Tjänsten beställs i enlighet med instruktionerna på hemsidan. Din beställning har bekräftats när du har mottagit ett bekräftelsemail av oss och / eller vi har skickat en faktura via e-post. När du verifierar din mail via en orderbekräftelse / bekräftelsemail från oss, har du ingått ett avtal med Leonh AB.

LEONHS SKYLDIGHETER

Ansvar

Vårt ansvar begränsas enligt följande:

  • vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; den information som innefattas i värderingsmaterialet (oberoende värdering) har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har det förutsatts att inget av relevans för detta material har utelämnats av uppdragsgivaren eller dennes ombud; Leonh AB är fri från allt ansvar för hur värderingsrapporter och annat material från Tjänsten används av dig inklusive eventuella direkta eller indirekta skador; och
  • vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal. Om du använder Tjänsten under en testperiod eller på annat sätt kostnadsfritt, är vårt ansvar begränsat till 1.000 kronor.

Hävning

Vi ansvarar enbart för skador som meddelas skriftligen senast tre (3) månader efter att du upptäcker eller borde ha upptäckt skadan, dock senast sex (6) månader från det att skadan inträffade.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi är inte ansvariga för förseningar och fel som ligger utanför vår kontroll. Om våra leverantörer försenas på grund av en händelse som ligger utanför vår kontroll, kommer vi att informera dig om det så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skaden av förseningen. I detta fall är vi inte ansvariga för fel och förseningar orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avbryta avtalet och få en återbetalning för den del av tjänsten som du har betalat för men inte har fått nyttja.

KUNDENS SKYLDIGHETER

Kunder

Vi erbjuder Tjänsten till företag och andra juridiska personer. Du intygar härmed att du har befogenhet och mandat att acceptera Leonhs allmänna villkor och att använda samtliga funktioner för företagets eller den juridiska personens räkning.

Leonhs allmänna villkor utgör det fullständiga avtalet mellan Leonh och dig kopplat till Tjänsten. Du intygar att personer (t.ex. anställda och representanter) som skapar konton och använder Tjänsten har läst och förstått Leonhs allmänna villkor. Du är alltid ansvarig för all användning av Tjänsten enligt dessa Villkor.

Användning av funktionerna

När du använder Tjänsten måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda tjänsten på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Leonhs allmänna villkor. Du får inte heller använda delar av tjänsten på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller berättigade intressen. Du får heller inte sälja Tjänsten till tredje part utan Leonh ABs skriftliga tillåtelse. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att: (1) Åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller (2) Uppdatera ändringar av funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Om vi behöver begränsa åtkomsten till Tjänsterna kommer självklart vi att kontakta dig på förhand. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.


Du samtycker även till att inte (1) Förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka tredje parts eller våra lagliga rättigheter; (2) Publicera, eller på något annat sätt uttrycka, material eller information som är olämpligt, ärekränkande, kränkande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, terroristiskt, politiskt inkorrekt, otillbörligt eller olagligt; (3) Bidra till förstöring genom aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller annan aktivitet som kan skada oss, Hemsidan på något sätt; (4) Övervaka Tjänstens tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för något konkurrerande syfte, t.ex. att du samtycker till att inte få åtkomst till Tjänsten i syfte att utveckla en konkurrerande produkt eller tjänst eller kopiera Tjänstens funktioner eller användargränssnitt; eller (5) Bedriva vidareförsäljning eller på något sätt dela resultat som genererats på hemsidan eller använda Tjänsten för att skapa en konkurrerande tjänst eller produkt.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig eller inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att, när det är tillämpligt, avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer Leonhs allmänna villkor (t.ex. om du inte betalar för Tjänsten i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.

Eget innehåll

Hemsidan innehåller funktioner för att lagra filer och annan information som du tillhandahåller eller skapar direkt i hemsidan ("Innehåll"). Du är ansvarig för att du äger rätt att hantera och lagra denna information samt all distribution och andra åtgärder utförda av dig och på ditt konto.

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan, intygar du att du (1) har nödvändiga rättigheter till de uppladdade Innehållet eller (2) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan på ett sätt som är förenligt med lag. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter

Betalning för användningen av Tjänsten görs månadsvis eller årsvis. Varje betalning täcker hela eller delar av en abonnemangsperiod under vilken du har tillgång till Tjänsten. Vid de fall det nyttjas konsulttimmar eller andra icke återkommande fakturering, så faktureras dessa i efterskott.

Du ska betala alla tillämpliga avgifter på det sätt som beskrivs på Hemsidan för den tjänst som du har valt. Priserna för Tjänsten anges på Hemsidan och inkluderar inte mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter. Priset för Tjänsten är det som anges på beställningssidan när du gör din beställning exklusive moms.

Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. De ändrade priserna börjar gälla från första dagen på nästkommande Abonnemangsperiod som följer det datum då priserna ändrats. Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna. Du har rätt att närsomhelst avsluta ditt abonnemang och kommer då fortsatt ha tillgång till Tjänsten under resterande del av din pågående Abonnemangsperiod. Om du har erbjudits Tjänsten för en viss period och ett visst pris, kommer priset att gälla under den överenskomna tiden förutsatt att du inte överskrider de angivna användarbegränsningar såsom kommunicerat när du ingick avtal med oss eller såsom kommunicerat via Hemsidan.

Om du har registrerat dig för ett gratiskonto av Tjänsten får du tillgång till hela eller en del av Tjänsten (såsom beskrivet på Hemsidan) helt kostnadsfritt.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Tjänsten på de sätt som anges nedan. Vi erbjuder endast betalning genom Faktura. Vi kan fakturera dig för Tjänsten i förväg eller i efterskott, med den frekvens som överenskommit för den avtalade perioden. Du godkänner att vi skickar elektroniska fakturor till den e-postadress som du angett genom ditt Konto. Du är skyldig att hålla alla betalningsuppgifter korrekta och uppdaterade. Vi har rätt att utföra en kreditkontroll när det behövs för att kunna erbjuda dig en kredit.

Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt. Vi har rätt att stänga ned ditt Konto till dess att du har reglerat dina obetalda kostnader. En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta i enighet med svensk lagstiftning.

Återbetalning

Om inget annat anges i Leonhs allmänna villkor har du inte rätt till återbetalning, att returnera ett abonnemang eller värdecheckar för något delvis använt abonnemang, värdecheckar för ett oanvänt Konto eller värdecheckar på grund av att du är missnöjd med Tjänsten.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalstid

Villkoren för Tjänsten gäller från att du skapat ett Konto och fortsätter att gälla under abonnemangsperioden som löper från det att du väljer att teckna ett Abonnemang hos oss och 12 månader framåt om inget annat anges ("Abonnemangsperioden"). Du kan närsomhelst säga upp ditt Abonnemang och det löper då ut automatiskt efter din nuvarande Abonnemangsperiod. Notera att du är bunden av Abonnemanget inklusive kostnaden som du band upp dig på i samband med köpet under innestående Abonnemangsperiod även om du säger upp Abonnemanget i förtid.

Vid slutet av varje Abonnemangsperiod förnyas ditt abonnemang automatiskt med 12 månader om inget annat anges särskilt (beroende på din nuvarande Abonnemangsperiod). Samma sak gäller om du uppgraderar ditt Konto, då förlängs abonnemanget automatiskt med 12 månader.

Uppsägning

Du kan säga upp Tjänsten genom att kontakta hello@leonh.se eller genom att kontakta din kundansvarig. Ditt abonnemang kommer inte att förnyas om du säger upp det skriftligen senast 90 dagar före den sista dagen av din pågående Abonnemangsperiod. Vid avtalstidens slut kommer din åtkomst till Tjänsten att upphävas omedelbart och ditt ”innehåll” kommer att raderas. Vi kommer även radera eller anonymisera all personlig information om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag. Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta att gälla även efter uppsägning.

Uppsägning i förtid

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig om du: (1) Överträder eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor eller andra bestämmelser som upprättats av oss; eller, (2) använder Hemsidan eller Tjänsten på något sätt som inte överensstämmer med avsedda syften eller på annat sätt är skadligt för oss eller tredje person.

Gratiskonto

Du kan ansöka om att använda Tjänsten kostnadsfritt. Du har genom gratiskontot tillgång till delar av Tjänsten (såsom beskrivet på Hemsidan).

Vi bedriver inte skattemässig eller legal rådgivning

Vi tillhandahåller inte skattemässig eller juridisk rådgivning. Vi går inte igenom de val du gör i plattformen eller det innehåll som du tillgodoser hemsidan medan du gör analyser. Vi ansvarar inte för slutresultatet eller de värderingar du gör när du använder Tjänsten. Om du önskar så tillhandahåller vi oberoende värderingsmän, men då gäller andra villkor som du får och ingår tillsammans med värderingsmannen när ni ingår avtal.

Även om vårt mål är att se till att innehållet på hemsidan är uppdaterat och aktuellt, är detta inte ett avtalsmässigt åtagande och vi lämnar inga utfästelser, garantier vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på hemsidan är korrekt, komplett eller uppdaterad.

Vårt innehåll på hemsidan kan användas som en källa till finansiell analys men ersätter inte behovet för oberoende värderingsmän i vissa fall. Innehållet på hemsidan har skapats för en bred publik och kanske inte är lämplig eller tillämplig för din unika situation. Vi rekommenderar alltid att du tar kontakt med oss innan du fattar några beslut om innehåll, mallar och vägledning på hemsidan.

SEKRETESS

Under avtalstiden och i tiden därefter åtar sig parterna att inte avslöja någon tredje parts information om dessa Villkor eller någon annan information som parterna har tagit del av som ett resultat av dessa Villkor, vare sig det är skriftligt eller muntligt och oavsett form ("Konfidentiell Information").

Parterna är överens om att Konfidentiell Information endast får användas för att fullgöra skyldigheterna enligt dessa Villkor och inte för något annat syfte. Den mottagande parten går även med på att iaktta och få sina styrelseledamöter, anställda, underleverantörer eller andra mellanhänder att iaktta samma grad av försiktighet (men inte mindre än rimlig försiktighet) för att undvika röjande eller användning av Konfidentiell Information.

Detta sekretessåtagande gäller inte Konfidentiell Information som är allmänt känd (på annat sätt än genom brott mot dessa Villkor eller någon annan sekretessförbindelse). Vidare har Leonh rätt att analysera och dela data och Innehåll från sin hemsida på anonymiserad och aggregerad nivå för att förbättra sina produkt för alla kunder. Varje part åtar sig att säkerställa att all information som lämnas ut eller röjs under detta avsnitt, i den mån det är möjligt, ska hanteras på ett säkert sätt av mottagaren. Denna sekretessförbindelse gäller tre (3) år efter uppsägningen av dessa Villkor.

ÄNDRINGAR & TILLÄGG

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Du är ansvarig för att hålla dig informerad om alla ändringar av Villkoren. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan. Ändringar av Villkoren träder i kraft den första arbetsdagen som följer dagen för publicering.

Alla nya funktioner och allt nytt innehåll som läggs till i Tjänsten eller Hemsidan omfattas av vad som anges i Villkoren.

KLAGOMÅL OCH KUNDTJÄNST

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support eller skriv till support@leonh.se

PERSONUPPGIFTER

Du är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar för din räkning i samband med din användning av Tjänsten. Hur vi får behandla personuppgifterna i rollen som Personuppgiftsbiträde framgår av personuppgiftsbiträdesavtalet (bilaga) och som du ingår genom att godkänna dessa Villkor.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Leonh AB. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder, indexes, finansiella antaganden osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Licens

Leonh ger dig en icke-exklusiv rättighet och licens att använda Hemsidan och Tjänsten. Vid upphörande av detta avtal upphör även denna rättighet och licens.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Du accepterar att Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte på något sätt använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

Tvister som uppstår i anledning av eller i samband med dessa Villkor ska slutligt avgöras av allmän domstol.